Argenta Fish Vase

Wilhelm Kage Gustavsberg
Argenta Fish Vase

Swedish Gustavberg Argenta Vase

4 1/2"

$175